ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២០_រូបភាព.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២០។

  • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 30/12/2021
  • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០_លើការិយបរិច្ឆេទ២០១៩ Cover.jpg

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ការិយបរិច្ឆេទ២០១៩។

  • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ របាយការណ៍
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 16/11/2021
  • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
Procurement Statistic 2019 Publishing Pic_Page_1.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩។

  • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 01/07/2020
  • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា